Informacije koje sadrži Katalog informacija sistematizirane su po dijelu unutarnjih ustrojstvenih jedinica Kliničkog bolničkog centra Zagreb utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistmatizaciji radnih mjesta.

Ured ravnatelja
Centri
Bolnička ljekarna
Službe:
• Služba zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova
• Služba računovodstva i financija
• Služba nabave
• Služba prodaje, ugovaranja i obračuna
• Služba za pravne poslove
• Služba za upravljanje ljudskim resursima
• Služba za provođenje postupaka javne nabave
• Služba informatičkih usluga
• Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite osoba i imovine
• Služba za prehranu i dijetetiku
• Služba tehničke potpore
Klinike i klinički zavodi

II. Ured ravnatelja raspolaže informacijama vezanim uz:

• bilateralnu i multilateralnu suradnju s ministarstvima i drugim tijelima,
• poslovnoj i stručnoj suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama,
• financijskom poslovanju,
• poslovnoj politici.
• provođenju unutarnjeg stručnog nadzora i kontrole kvalitete s posebnom pažnjom na osiguravanje prava i interesa pacijenata.

III. Centri raspolažu informacijama vezanim uz:

• djelatnost koju obavljaju i u čiju su svrhu ustrojeni.

IV. Bolnička ljekarna raspolaže informacijama vezanim uz:

• vrsti i količini zaprimljenih i izdanih lijekova i medicinskog potrošnog materijala u klinikama i klničkim zavodima tijekom obavljanja zdravstvene zaštite.

V. Službe raspolažu informacijama vezanim uz:

• stručne, pravne i financijske poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz
područja zdravstvene zaštite,
• organizaciju i praćenje sustava rada.

VI. Klinike i klinički zavodi raspolažu informacijama vezanim uz:

organizaciju i obavljanje zdravstvene djelatnosti:
• dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju uključujući i najsloženije oblike visokodiferencirane medicine, zdravstvenu njegu
• specijalističko-konzilijarno liječenje
• ispitivanje zdravstvenog stanja stanovništva te provođenje mjera prevencije kod pojedinih bolesti odnosno stanja
• pripremanje organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije
• uključujući krv i krvne derivate

 

Službenik za informiranje KBC-a Zagreb: Ana Kruhak, prof.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

POPIS INFORMACIJA, NAČIN OSTVARIVANJA PRISTUPA I VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja pristupa informaciji Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji
Podaci Osnovni podaci o ustroju Kliničkog bolničkog centra Zagreb web stranica trajno
Podaci Opći akti Kliničkog bolničkog centra Zagreb na pismeni zahtjev trajno
Izvješće Izvješće o radu KBC Zagreb web stranica  trajno
Podaci Lista čekanja web stranica trajno
Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Podaci Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red na pismeni zahtjev trajno
Podaci Odluke sa sjednice Upravnog vijeća na pismeni zahtjev trajno
Podaci Sjednice Stručnog vijeća, dnevni red na pismeni zahtjev trajno
Podaci Odluke sa sjednice Stručnog vijeća na pismeni zahtjev trajno
Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica u zakonskom roku
Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl. na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Izvješće Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Plan Financijski plan, Rebalans plana na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Plan Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave web stranica u zakonskom roku
Podaci Provođenje postupaka  javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica oglasnika javne nbave

na pismeni zahtjev

u zakonskom roku
Izvješće Godišnje Izvješće o provedenim postupcima javne nabave na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Ugovori Registar ugovora o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode na pismeni zahtjev u zakonskom roku
Izjava Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku