KBC Zagreb, Kišpatićeva 12,10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 4802 111
Predstojnik: prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent., specijalist pedodont
Glavna medicinska sestra: Denis Milošević, prvostupnica sestrinstva
E-adresa: predstojnik.sto@kbc-zagreb.hr

Klinika za stomatologiju u svom radu uspješno objedinjava više užih stomatoloških specijalnosti: oralnu kirurgiju, ortodonciju, stomatološku protetiku, dječju i preventivnu stomatologiju, restaurativnu stomatologiju i endodonciju, parodontologiju, oralnu medicinu te obiteljsku stomatologiju. Većina stomatoloških kliničkih zavoda ove klinike (uključujući i ambulantu za kućne posjete) nalazi se na lokaciji Gundulićeva 5, dok se stomatološka poliklinika i Dnevna bolnica s oralnom kirurgijom nalaze na lokaciji Kišpatićeva 12 (Rebro), a Ambulanta za djecu sa smetnjama u razvoju u Nazorovoj 49. Klinika predstavlja nastavnu bazu za stomatologiju studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i učenicima Srednje medicinske škole u Zagrebu, a kroz razmjenu studenata ovdje na edukaciju dolaze strani studenti i specijalizanti. Klinika za stomatologiju jedina u Hrvatskoj provodi integralne programe svih specijalizacija u stomatologiji.

Ambulanta Rebro

Pročelnik: prof. dr. sc. Adnan Ćatović, dr. med. dent.,specijalist stomatološke protetike
Telefon: 01 2376 562, vrijeme informacija je svakim radnim danom od 13 do 14 sati
Radno vrijeme: od 7 do 15  sati (svaki radni dan)

Osnovna djelatnost: dijagnostika i liječenje bolesti zuba, parodonta i sluznice usne šupljine

Liječnici specijalisti:

 • prof. dr. sc. Adnan Ćatović, dr. med. dent.,specijalist stomatološke protetike
 • Katarina Juras, dr. med. dent., specijalist obiteljske stomatologije

Konzilijarna ambulanta

Pročelnik: prof. dr. sc. Adnan Ćatović, dr. med. dent.,specijalist stomatološke protetike
Telefon: 01 2376 675
Radno vrijeme: od 7 do 15 sati (svaki radni dan)

Osnovna djelatnost: dijagnostika i liječenje bolesti zuba, parodonta i sluznice usne šupljine

Liječnici specijalisti:

 • prof. dr. sc. Bernard Janković, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
 • prof. dr. sc. Vlatko Pandurić, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
 • doc. dr. sc. Danica Vidović Juras, dr. med. dent., specijalist oralne patologije
 • dr. sc. Valentina Brzović Rajić, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom

Ambulanta za oralnu kirurgiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Adnan Ćatović, dr. med. dent.,specijalist stomatološke protetike
Telefon: 01 2376 675, vrijeme informacija je svakim radnim danom od 13 do 14 sati
Radno vrijeme: od 7 do 15 sati (ponedjeljkom i srijedom)

Osnovna djelatnost: dijagnostika i liječenje bolesti zuba, parodonta i sluznice usne šupljine

Liječnici specijalisti:

 • prof. dr. sc. Tihomir Kuna, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
 • doc. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

Rentgen kabinet

Lokacija: Zelena zgrada/suteren – lijevo
Telefoni: 01 2376 070
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 7 do 15 sati
E-adresa za naručivanje: predbiljezbe.dentalrtg.rebro@kbc-zagreb.hr

Djelatnici:

 • Kamelija Đurđević, prvostupnica radiološke tehnologije
 • Ivan Vukelić, prvostupnik radiološke tehnologije
 • Jasminka Midžić, prvostupnica radiološke tehnologije

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

Djelatnost dnevne bolnice podrazumijeva:

 • stomatološke zahvate u sedaciji (intravenozna primjena malih doza sedativa/anestetika za opuštanje i smirenje),
 • stomatološke zahvate u općoj anesteziji

Postupci Sanacije u općoj anesteziji podrazumijevaju kompletnu sanaciju usne šupline u jednoj posjeti. To znači da će biti sanirani svi karijesom promijenjeni zubi te ekstrahirani svi zubi koji su toliko destruirani da ih se ne može sanirati ispunom te koji kasnije mogu raditi probleme u smislu boli ili oticanja. Nadalje, mogu se napraviti jednostavnija endodontska liječenja (čišćenje korijenskih kanala), dok će zubi koji zahtijevaju kompliciraniji endodontski zahvat, zbog limitiranog vremena u sali, biti ekstrahirani. Također će se pacijentima očistiti kamenac radi prevencije upale gingive, te će na kraju zubi biti premazani zaštitnim floridnim lakovima radi dodatne zaštite zubi od karijesa. Stomatološki zahvati u općoj anesteziji se ne razlikuju od običnih stomatoloških zahvata osim što je pacijent uspavan. Najčešći pacijenti dnevne bolnice su djeca s poteškoćama u razvoju, osobe s posebnim potrebama, anksiozni, nepokretni te ležeći pacijenti KBC-a Zagreb.

 • Radno vrijeme: ponedjeljak, 7.30 do 15.30 sati
 • Informacije na telefon: 01 2376 676, utorak – petak, od 12 do 13 sati

Liječnici specijalisti:

 • prof. dr. sc. Željko Verzak,  dr. med. dent., specijalist pedodoncije
 • prof. dr. sc. Bernard Janković, dr. med. dent.,specijalist dentalne patologije s endodoncijom
 • prof. dr. sc. Tihomir Kuna, dr. med. dent.,specijalist oralne kirurgije
 • doc. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

Telefon: 01 2376 676, vrijeme informacija je od utorka do petka od 12 do 13 sati
Radno vrijeme: od 8 do 16 sati, srijedom

Postupci: Jednodnevna oralna kirurgija koja se provodi u centralnom operacijskom bloku podrazumijeva provođenje postupaka različitih specijalističkih grana stomatologije u općoj anesteziji. Najčešći pacijenti koji se saniraju u ovakvim uvjetima su pacijenti hospitalizirani u KBC-u Zagreb te pacijenti sa složenom medicinskom i stomatološkom anamnezom koje nije moguće sanirati u ambulantnim uvjetima i uvjetima dnevne bolnice.

Liječnici specijalisti:

 • prof.dr.sc. Željko Verzak
 • prof.dr.sc. Bernard Janković
 • prof.dr.sc. Tihomir Kuna
 • doc.dr.sc. Dragana Gabrić

Naručiti se može:

■ osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
■ e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
■ telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
■ e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacija

 • Poliklinička ambulanta Rebro, Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom i RTG kabinet nalaze se u zelenoj zgradi Poliklinike (prizemlje, lijevo)

Informacije na telefon:

 • Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom
 • 01 2376 66 (utorak – petak, od 12 do 13 sati)
 • Ambulanta Rebro ((poedjeljak – petak, od 12.30 do 14.30 sati)
 • 01 2376 675; 2376 652

E-adresa:

predbiljezbe.jednodnevnakirurgija.sto@kbc-zagreb.hr

 • Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom
 • Poliklinika/ambulante

predbiljezbe.dentalrtg.rebro@kbc-zagreb.hr

 • Rentgen kabinet

Fax:

01 2379953