KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 8888

Predstojnik: prof. dr. sc. Dunja Rogić, specijalist medicinske biokemije
Glavni inženjer: Silvana Piškor, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Ured predstojnice
E-adresa: predstojnik.lab@kbc-zagreb.hr

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku je od 9.10.2014. godine akreditiran prema normi HRN EN ISO 15189:2012 za ispitivanja u području kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike/Potvrda o akreditaciji i Popis akreditiranih laboratorijskih postupaka ispitivanja 21.10.2019

Odjel za citogenetiku

Voditeljica: prim. dr. sc. Sanja Davidović Mrsić, dr. med., specijalist transfuziolog

dr. sc. Kristina Crkvenac Gornik, diplomirani inženjer biologije – citogenetičar
dr. sc. Ivana Tonković Đurišević, diplomirani biolog – citogenetičar
Morana Mikloš, diplomirani biolog – citogenetičar
Anita Pokupec Bilić, mag biologije
Ivana Franić Šimić, specijalist medicinske biokemije
Željka Tkalčić Švabek, magistra medicinske biokemije

 

Stručna djelatnost Odjela za citogenetiku su kromosomske i molekularne promjene genoma iz područja prenatalne, postnatalne i hemato-onkološke problematike.U laboratoriju obrađuju se uzorci periferne krvi, koštane srži, tumorskoga tkiva, punktata, bioptata, urina, plodove vode, korionskih resica, kože te svi drugi uzorci od interesa.

Molekularnim metodama dijagnosticiraju se promjene genoma na razini gena.

Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku

V.d. voditeljice: Dragana Šegulja, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 

 • Djelatnost ovog odjela obuhvaća dijagnostiku monoklonskih gamapatija, krioglobulinemija, hemoglobinopatija, bolesti bubrega i malignih bolesti.
 • Dijagnostika mononklonskih gamapatija kao i krioglobulinemija izvodi se prema suvremenim svjetskim smjernicama.
 • U dijagnostici hemoglobinopatija za dokazivanje varijanti hemoglobina koristi se metoda kapilarne zonske elektroforeze koja je svojom visokom rezolucijskom moći usporediva s tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (engl. High performance liquid chromatography – HPLC).
 • Za dijagnostiku bolesti bubrega koriste se elektroforetske tehnike kao i nefelometrijsko određivanje pojedinačnih biljega proteinurije prema preporukama struke.
 • Elektroforetskim tehnikama određuju se i izoenzimi alkalne fosfataze (koštane i ostale). Procesi upale prate se određivanjem specifičnih proteina akutne faze dok se kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije kod malignih bolesti određuju razni tumorski biljezi.
Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije

Voditeljica: prof. dr. sc. Nada Božina, dr. med.

Lana Ganoci, specijalist analitičke toksikologije
Livija Šimičević, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 

Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije provodi testiranje na farmakogenetičke varijacije koje mogu utjecati na učinkovitost i nuspojave lijekova.
To se ponajprije odnosi na otkrivanje polimorfizama:

 • metaboličkih enzima faze I: CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4/5, CYP2D6, DPYD
 • metaboličkih enzima faze II: TPMT, NAT2, UGT1, UGT2
 • transportnih proteina: ABCB1, ABCC2, ABCG2, SLCO1B1, SERT, DAT
 • ciljnih mjesta djelovanja lijeka: VKORC1, 5-HTR, DRD2, AGTR1

Farmakogenetički nalaz sadrži i tumačenje te preporuke prema međunarodno usvojenim smjernicama.

Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika

Voditeljica: prof. dr. sc. Dunja Rogić, specijalist medicinske biokemije

dr. sc. Ivana Rako, specijalist medicinske biokemije
dr. sc. Tajana Bernt Živković, magistra farmacije
Ivana Baršić Lapić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 

Osnovna djelatnost odjela za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage u bolesnika, smještene na četiri lokacije unutar KBC Zagreb (Hitni prijem, zgrada Poliklinike, lokacija Jordanovac, lokacija Petrova), jest laboratorijska dijagnostika hitnih stanja (biokemija, hematologija, koagulacija, osnovna analiza mokraće i likvora), laboratorijska dijagnostika vitalnih parametara uz krevet bolesnika, laboratorijska dijagnostika infarkta miokarda, te hitne toksikološke analize (lijekovi i sredstva ovisnosti).

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir

Voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Fumić, specijalist medicinske biokemije

Ana Škaričić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Ivana Križić, magistra kemije
Korana Lipovac, magistra kemije

 

Odjel provodi laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti u Republici Hrvatskoj na dvije razine:

 • novorođenački probir kao sustav organiziranog traganja za određenim prirođenim bolestima u cjelokupnoj populaciji i obavezna mjera zdravstvene zaštite.
 • selektivna laboratorijska dijagnostika nakon postavljene liječničke sumnje na mogući nasljedni metabolički poremećaj. Uključuje i praćenje tijeka liječenja bolesnika s nasljednim metaboličkim bolestima.
  U tu se svrhu analiziraju metaboliti (aminokiseline, organske kiseline, mukopolisaharidi, masne kiseline vrlo dugih lanaca, karnitin, profil acil karnitina, jednostavni i složeni šećeri i dr.) i mjeri aktivnost lizosomskih enzima (suha kap krvi na filtar papiru, leukociti/limfociti, kultivirani kožni fibroblasti).
Odjel za laboratorijsku endokrinologiju

Voditeljica: dr. sc. Saša Kralik Oguić, specijalist medicinske biokemije

prof. dr. sc. Vesna Kušec, dr. med.
Ana Matijević, mag. biologije

 

Stručna djelatnost odjela je određivanje koncentracije različitih hormona u ispitivanju funkcije spolnih žlijezda te u dijagnostici bolesti hipofize, gušterače, nadbubrežne žlijezde i bubrega.

Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom

V.d. voditeljice: doc. dr. sc. Mila Lovrić, specijalist analitičke toksikologije

dr. sc. Zdenka Lalić, magistra farmacije
mr. sc. Andrijana Ščavničar, specijalist analitičke toksikologije
Ankica Mijanović Kulišić, specijalist analitičke toksikologije

 

Djelatnost odjela uključuje dijagnostičke pretrage (24 sata dnevno) kod sumnje na akutno otrovanje, ciljane testove probiranja na sredstva ovisnosti imunokemijskim metodama kao i tehnika plinske kromatografije/masene spektrometrije (GC/MS) za opće probiranje i potvrdu probiranja.
Važan segment odjela je i praćenje terapijske koncentracije lijekova u svrhu individualizacije terapije sljedećih skupina lijekova: antiepileptika, antibiotika, antineoplastika i posebno imunosupresiva kao lijekova s izrazito uskom terapijskom širinom i velikim intraindividualnim i interindividualnim razlikama.

Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

Voditeljica: prof. dr. sc. Renata Zadro, specijalist medicinske biokemije

dr. sc. Désirée Coen Herak, specijalist medicinske biokemije
doc. dr. sc. Marija Miloš, specijalist medicinske biokemije
Ivana Horvat, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Margareta Radić Antolic, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Ivana Lapić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 

Djelatnost odjela je laboratorijska dijagnostika poremećaja krvotvornog sustava (anemije, policitemije, trombocitopenije, trombocitoze, leukopenije, leukocitoze); dijagnostika zloćudnih hematoloških bolesti (mijelodisplazije, leukemije, limfome i multipli mijelom); molekularna dijagnostika genskih uzročnika trombofilije te molekularna dijagnostika i molekularno praćenje odgovora na različite vrste terapija zloćudnih hematoloških bolesti. Djeluje i kao referentni laboratorij za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju u standardizaciji molekularnog praćenja terapije inhibitorima tirozin-kinaze bolesnika s dijagnozom kronične mijeloične leukemije.

Koagulacijski dio uključuje otkrivanje poremećaja koji dovode do krvarenja ili tromboze te praćenje djelotvornosti pojedinih vrsta terapije (antiagregacijske, antikoagulacijske i fibrinolitičke).
Odjel djeluje i kao specijalizirani laboratorij Centra za hemofiliju RH za laboratorijsku dijagnostiku hemofilije i praćenje hemofiličara na nadomjesnoj terapiji.

Odjel za laboratorijsku imunologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Drago Batinić, specijalist laboratorijske imunologije

dr. sc. Ana Kozmar, specijalist medicinske biokemije
Klara Dubravčić, specijalist medicinske biokemije
Lejla Kurić, specijalist medicinske biokemije
Antonija Babić, dr. med., specijalist laboratorijske imunologije

 

Osnovna djelatnost odjela jesu pretrage iz područja stanične imunodijagnostike imunoloških i hematoloških bolesti te transplantacije krvotvornih matičnih stanica.
Uključene pretrage: analizu staničnog imunostatusa u dijagnostici i praćenju primarnih i sekundarnih imunodeficijencija (analizu skupina i podskupina limfocita i test limfocitne proliferacije in vitro, sposobnost fagocitoze i respiracijskog praska u granulocitima), analizu limfocita u bronhoalveolarnom ispirku, imunodijagnostiku leukemija, limfoma, mijeloma i drugih hematoloških poremećaja (mijelodisplazije, paroksizmalne noćne hemoglobinurije i trombocitopatija), određivanje minimalne ostatne bolesti u bolesnika s akutnom leukemijom, analizu stanične DNA za određivanje ploidnosti leukemijskih stanica, mjerenje relativnog i apsolutnog broja CD34+ krvotvornih matičnih stanica u perifernoj krvi, krvi pupkovine i produktu leukafereze za potrebe transplantacije krvotvornih matičnih stanica, te kratkotrajnu kulturu krvotvornih matičnih stanica (test kolonija) za procjenu kakvoće presatka.

Humoralna imunodijagnostika obuhvaća laboratorijsku dijagnostiku sistemskih i organospecifičnih autoimunih bolesti te analizu funkcije sustava komplementa. Određivanje specifičnih autoantitijela i njihovih ciljnih autoantigena temelj su laboratorijske imunodijagnostike autoimunih bolesti. Anti-nuklearna antitijela (ANA) i njihovi ciljni autoantigeni važan su laboratorijski parametar pri dijagnozi i kliničkom praćenju bolesnika sa sistemskim reumatskim bolestima. Antitijela protiv Fc-fragmenta imunoglobulina (RF) i antitijela protiv cikličnih citruliniranih peptida (CCP) karakteristična su za reumatoidni artritis (RA). Anti-fosfolipidna antitijela (aPL) protiv različitih fosfolipidnih antigena karakteristična su za primarni (PAPS) i sekundarni anti-fosfolipidni sindrom (SAPS). Anti-neutrofilna citoplazmatska antitijela (ANCA) neizostavan su imunološki parametar pri dijagnozi i praćenju bolesnika sa sistemskim vaskulitisima. Zasebna skupina autoantitijela protiv raznih ciljnih autoantigena karakterizira autoimune bolesti jetre i crijeva. Naposljetku, autoantitijela protiv neuronskih autoantigena služe u dijagnostici paraneoplastičnog sindroma. Analiza hemolitičke aktivnosti komplementa i pojedinih komponenti značajna je pri dijagnozi nekih sistemskih autoimunih bolesti (urođeni nedostatak) i u praćenju bolesnika kao posredni pokazatelj aktivnosti bolesti.

Dijagnostika alergijskih bolesti je laboratorijska dijagnostika atopijskih bolesti koje se očituju kao sklonost organizma da u dodiru s alergenima reagira stvaranjem protutijela IgE. Alergološko ispitivanje stoga obuhvaća laboratorijske testove koji otkrivaju i precizno mjere količinu ukupnog i specifičnog protutijela IgE u krvi kod alergijskih bolesti dišnog sustava (alergijski rinitis i astma), alergijskih bolesti kože (atopijski ekcem/dermatitis, urtikarije i angioedema), alergija na hranu i alergijskih bolesti probavnog sustava, te alergija na ubode insekata. Također, određivanjem ECP-a (eozinofilno kationskog proteina) prati se upalna reakcija alergijske astme, kao i uspješnost primijenjene protuupalne terapije. Dio djelatnosti odnosi se na laboratorijsko ispitivanje i dokazivanje preosjetljivosti na lijekove (antibiotici i analgetici), kao i otkrivanje reakcija koje uzrokuju različite vrste konzervansa.

Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku

Voditeljica: prof. dr. sc. Jadranka Sertić, specijalist medicinske biokemije

dr. sc. Hana Ljubić, magistra biologije
Ana Merkler, mag. ing. bioproc. inž.
Domagoj Caban, magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike

 

Stručna djelatnost odjela laboratorijska je dijagnostika monogenskih i višefaktorskih bolesti: mišićne distrofije, spinalne mišićne atrofije, miotonične distrofije, Huntingtonove bolesti, sindroma fragilnog X, nasljednih neuropatija, Friedreichove ataksije, spinocerebelarne ataksije, mitohondrijskih bolesti, cistične fibroze, pomanjkanja alfa-1-antitripsina, hemokromatoze, Wilsonove bolesti, Gilbertovog sindroma, hiperlipidemije, ateroskleroze (ApoE, ApoB, ACE, LPL, MTHFR, IL-6, adiponektin, ESR), azoospermije, primarnih imunodeficijencija i multiple endokrine neoplazije. Laboratorij sudjeluje u međunarodnim kontrolama: EMQN (European Molecular Genetics Quality Network ), DGKL ( Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.) i INSTAND (Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V.).

Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije

Voditeljica: dr. sc. Mila Lovrić, specijalist analitičke toksikologije

 

Djelatnost Odjela za multidisciplinarnu primjenu kromatografije usmjerena je na razvoj i primjenu kromatografija, osobito tekućinske kromatografije, za potrebe kliničko laboratorijske dijagnostike. U odjelu se provodi terapijsko praćenje lijekova i njihovih metabolita (antiepileptika novije generacije i psihotropnih lijekova), analize vitamina, biogenih amina, te dijagnostika urolitijaza i porfirija.

Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine

Voditeljica: dr. sc. Željka Vogrinc, specijalist medicinske biokemije

mr. sc. Ljiljana Zaninović, specijalist medicinske biokemije
Vlasta Cigula Kurajica, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Ana Mlinarić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 

Djelatnost odjela su osnovne biokemijske pretrage krvi i drugih tjelesnih tekućina koje obuhvaćaju određivanje elektrolita, enzima, metabolita i supstrata te elemenata u tragovima, određivanje biljega infarkta miokarda, parametara lipidnog statusa važnih za procjenu rizika ateroskleroze kao i testova za ispitivanje funkcije bubrega i dijagnostiku dijabetesa. Najveći dio pretraga je potpuno automatiziran.

Neurobiokemijska dijagnostika nastavlja djelatnost koja je prisutna u KBC Zagreb još od 1946. godine, a vezana je za likvorsku dijagnostiku. Do 1980. godine analize likvora obavljale su se u sklopu biokemijskog laboratorija Neurološke klinike, a od tada u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku. Danas se unutar ovog odjela, osim hitnih, osnovnih i visokodiferentnih pretraga likvora (40 različitih citoloških, biokemijskih i imunokemijskih pretraga) provode i serološke analize vezane za dijagnostiku različitih autoimunih neuropatija.

Odjel za predanalitiku, informatiku i kontrolu kvalitete

Voditeljica: dr. sc. Mirjana Fuček, specijalist medicinske biokemije
Ines Alpeza Viman, specijalist medicinske biokemije
Anita Herceg, magistra medicinske biokemije
Nataša Burilo, mag. ing. bioproc. inž.

 

Odjel je prostorno smješten na dvije lokacije; u bijeloj zgradi Poliklinike na 2. katu gdje se prihvaćaju i predanalitički obrađuju barkodirani uzorci stacionarnih i polikliničkih bolesnika, te u zelenoj zgradi u suterenu, gdje se primaju narudžbe za laboratorijske pretrage, uzimaju uzorci krvi i mokraće polikliničkim i izvanbolničkim pacijentima, te izdaju nalazi.

Pretrage su složene abecednim redom. Izaberite početno slovo tražene laboratorijske pretrage, a potom ju pronađite u abecednom nizu. Odabirom pretrage, pojavit će se naziv organizacijske jedinice u kojoj se pretraga provodi s brojem telefona na koji je moguće dobiti informacije o pretrazi (radnim danom od 12 do 15 sati).

Dodatne oznake na pretragama:
* Za ovu pretragu obavezna je konzultacija
** Izvanbolnički pacijenti ovu pretragu u pravilu obavljaju u laboratoriju primarne zdravstvene zaštite
*** Samo za ograničene kliničke indikacije

A - M

A

 • ABCG2-polimorfizmi gena transportnog proteina ABCG2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • ACETAMINOFEN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • ACETILKOLINESTERAZA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • ADAMTS13 aktivnost (polukvantitativna metoda)*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ADENOZIN DEAMINAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ADIPONEKTIN (ADPN) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ADRENALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • ADRENOKORTIKOTROPNI HORMON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S ADENOZIN-DIFOSFATOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S ADRENALINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S ARAHIDONSKOM KISELINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S KOLAGENOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S RISTOCETINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGTR1 – polimorfizmi gena angiotenzinskog receptora – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME (APTV) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ALANIN-AMINOTRANSFERAZA (ALT)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ALBUMIN U LIKVORU; ALBUMINSKI KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ALBUMIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALBUMIN U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALDOSTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • Alfa-amanitin – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • ALFA-1-ANTITRIPSIN – fenotipizacija* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-1-ANTITRIPSIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-1-FETOPROTEIN (AFP) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-1-MIKROGLOBULIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-AMANITIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 249; 2367 245
 • ALFA-AMILAZA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ALFA-AMILAZA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ALFA-FUKOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-GALAKTOZIDAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-GALAKTOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-GLUKOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-L-IDURONIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-MANOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-N-ACETIL GLUKOZAMINIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALKALNA FOSFATAZA (ALP)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalnre tekućine; tel. 01 2367 338
 • AMFETAMINI / METAMFETAMINI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • AMINOKISELINE KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • AMINOKISELINE-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • AMONIJAK – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • ANALIZA EJAKULATA* – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • ANGIOTENZIN KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • ANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • AntiMullerov hormon – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • ANTIMIOKARDIJSKA ANTITIJELA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTISTREPTOLIZINSKI TITAR (ASLO) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA AKVAPORIN-4 – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA CENTROMERE – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA CIKLIČKE CITRULINIRANE PEPTIDE (AntiCCP) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA CITOPLAZMATSKE ANTIGENE NEUTROFILNIH GRANULOCITA (ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA DNA TOPOIZOMERAZU 1 (Scl-70) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA DVOSTRUKU UZVOJNICU (ds) DNA (Anti dsDNA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA EKSTRAKTIBILNE NUKLEARNE ANTIGENE, pretraživanje (ENA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA ENDOMIZIJE, IgA (EMA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA GANGLIOZIDE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA GLATKU MUSKULATURU (AGLM) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA GLOMERULARNU BAZALNU MEMBRANU (AGBM) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA HISTIDIL-tRNA SINTETAZU (Jo-1) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA Hu, Yo, Ri ANTIGENE – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA KARDIOLIPINE IgG, IgM – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MI ŠIĆNO-SPECIFIČAN RECEPTOR TIROZIN-KINAZE (MuSK) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA MIJELOPEROKSIDAZU (MPO-ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MIKROSOME JETRE I BUBREGA (LKM-1) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MITOHONDRIJE (AMHA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA NIKOTINSKE ACETILKOLINSKE RECEPTORE (nAChR) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA PARIJETALNE STANICE (APS) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA PM/Scl-100 ANTIGEN (PM-Scl) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA PROTEINAZU 3 (PR3-ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA Sm ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA SS-A/Ro ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA SS-B/La ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA STANIČNU JEZGRU (ANA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU, IgA (tTg) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA TOPLJIVI ANTIGEN JETRE I MIKROSOME JETRE I GUŠTERAČE (SLA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA U1-sn RNP ANTIGEN (RNP) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA VIRUSNE ANTIGENE: MORBILLI, RUBELLA, VARICELLA / ZOSTER, HERPES SIMPLEX TIP 1 INDEKS ANTITIJELA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA ß-2-GLIKOPROTEIN I – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITROMBIN – AKTIVNOST – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
 • ANTITROMBIN – ANTIGEN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
 • APC REZISTENCIJA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
 • APIKSABAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • APOLIPOPROTEIN A I – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
 • APOLIPOPROTEIN B (APOB) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
 • APOLIPOPROTEIN E (APOE) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
 • APOLIPOPROTEIN B – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
 • APSORPCIJSKA KRIVULJA BILIRUBINA U PLODOVOJ VODI – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604759; 4604685; 4604686
 • ARILSULFATAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 •  ARILSULFATAZA B – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ASIALO-TRANSFERIN – FENOTIPIZACIJA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ASPARTAT-AMINOTRANSFERAZA (AST)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • AZOOSPERMIJA – MIKRODELECIJE KROMOSOMA Y (AZF) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

B

 • BAKAR (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • BAKAR U SUHOM TKIVU JETRE – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • BENZODIAZEPINI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • BETA AMILOID (1-42) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • BETA-2-MIKROGLOBULIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • BETA-2-MIKROGLOBULIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • BETA-D-GLUKURONIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-GALAKTOCEREBROZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-GALAKTOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-GLUKOCEREBROZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-HEKSOZAMINIDAZA A i B – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-HEKSOZAMINIDAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-HIDROKSI MASLAČNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BETA-KAROTEN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • BETA-MANOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BIOTINIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261

C

 • C1-INAKTIVATOR* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • CA 125 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CA 15-3 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CA 19-9 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CD40-LIGAND: SINDROM HIPER-IgM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • CDT (disijalotransferin) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CERULOPLAZMIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 •  Charcot-Marie-Tooth tip 1B – sekvenciranje gena MPZ – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • CHARCOT-MARIE-TOOTH X-VEZANA (CMTX1) – SEKVENCIRANJE GENA GJB1 Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 •  CIKLOSPORIN  Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 •  CINK  Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • CISTATIN C  Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel.01 2367 253
 •  CISTIČNA FIBROZA (CF) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • CISTIN – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • CITRATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • CYFRA 21-1 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CYP2C19 – polimorfizmi gena citokroma P450 2C19 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP2C9 – polimorfizmi gena citokroma P450 2C9 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP2D6 – polimorfizmi gena citokroma P450 2D6 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP3A4 – polimorfizmi gena citokroma P450 3A4 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP3A5 – polimorfizmi gena citokroma P450 3A5 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266

Č

 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA II* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA IX* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA V* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA VII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA VIII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA X* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XIII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

D

 • DABIGATRAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • DAT (SLC6A3) – polimorfizmi gena dopaminskog transportera – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • D-DIMERI – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • DEFICIT ALFA-1-ANTITRIPSINA (A1AT) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • DEHIDROEPIANDROSTERON-SULFAT (DHEAS) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • DELTA-AMINOLEVULINSKA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel.01 2367 245
 • DIGOKSIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • DOPAMIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel.01 2367 245
 • DPYD – polimorfizmi gena dipirimidin dehidrogenaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • DRD2 – polimorfizmi gena dopaminskog receptora D2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266

E

 • ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ELEKTROFOREZA PROTEINA U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • EOZINOFILNI KATIONSKI PROTEIN (ECP)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
 • ERITROCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ERITROPOETIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • ESTROGENSKI RECEPTORI ALFA I BETA (ESR ALFA I BETA) GENOTIPIZACIJA – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • ESTRADIOL – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 •  ETANOL – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • EVEROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246

F

 • FLT3/ITD-TKD – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FONDAPARINUKS*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • FOSFAT, ANORGANSKI (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • FOSFATIDILGLICEROL – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • FOSFORILIRANI TAU PROTEIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • FRIEDREICHOVA ATAKSIJA (FRDA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • FSH (Hormon koji pobuđuje folikule) -Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • FUZIJSKI PRIJEPIS AML1-ETO – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS BCR-ABL1 KVANTITATIVNI – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS BCR-ABL1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS CBFß-MYH11 (inverzija 16) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS DEK-CAN – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS E2A-PBX1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS FI P1L1-PDGFRA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS MLL-A F4 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS MLL-AF9 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS PML-RARA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS TE L-AM L1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

G

 • GABAPENTIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • GALAKTOZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERAZA (GGT)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • GILBERTOV SINDROM (GEN UGT1A1) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • GLICERAT – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • GLIKOLATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • GLOBULIN KOJI VEŽE SPOLNE HORMONE (SHBG) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • GLUKOZA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • GLUKOZA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • GLUKOZA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • GLUKOZA-6-FOSFAT-DEHIDROGENAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

H

 • HAPTOGLOBIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • Haptoglobin – polimorfizam Hp 1/2 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 •  HDL-KOLESTEROL** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 •  HE4 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • HEMATOGENI PIGMENTI U LIKVORU (oksihemoglobin; methemoglobin; bilirubin) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • HEMOGLOBIN A1C – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • HEMOSIDERIN U MOKRAĆI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • HEPARAN-N-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HEPARIN – Anti-Xa AKTIVNOST – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • 5-HIDROKSI-INDOL-OCTENA KISELINA (5-HIAA) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • 17-HIDROKSIPROGESTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • HITOTRIOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HITOTRIOZIDAZA – polimorfizam gena za hitotriozidazu – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HOMOCISTEIN -Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HOMOGENTIZINSKA KISELINA -KVANTITATIVNO- Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HOMOVANILIČNA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • HORMON RASTA – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • 5-HTR2c – polimorfizmi gena serotoninskog receptora 2c – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • HUNTINGTONOVA BOLEST (HB) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

I

 • IDURONAT-2-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • IgH-preuredba – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • IMATINIB* – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA – DIJAGNOSTIKA PAROKSIZMALNE NOĆNE HEMOGLOBINURIJE (PNH)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA – MINIMALNA OSTAT NA BOLEST* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA HEMOBLASTOZA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA (CD45/CD34) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA LIMFOCITA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA TROMBOCITA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOGLOBULIN A; IgA KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN E (SPECIFIČNI, za različite alergene)
 • IMUNOGLOBULIN E (UKUPNI) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
 • IMUNOGLOBULIN G U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN G; IgG KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN M; IgM KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN A – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN D – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN G – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN M – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • INHIBITOR AKTIVATORA PLAZMINOGENA 1* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • INHIBITOR PLAZMINA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • INTERLEUKIN-6 (IL-6) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • INZULIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • INZULINU SLIČAN ČIMBENIK RASTA 1 – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • IZDVAJANJE DNA – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • IZGLED I BOJA LIKVORA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IZOENZIMI ALKALNE FOSFATAZE (intestinalni, jetreni, koštani) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IZOENZIMI KREATIN-KINAZE – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

J

 • JAK2 V617F – TOČKASTA MUTACIJA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

K

 • KALIJ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KALIJ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KALPROTEKTIN – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel.01 2367 361
 • KALRETIKULIN – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • KANABINOIDI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • KAPACITET PRIMARNE HEMOSTAZE (KOLAGEN/ ADP)* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • KAPACITET PRIMARNE HEMOSTAZE (KOLAGEN/ADRENALIN)* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • KARBAMAZEPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • KARBOKSIHEMOGLOBIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
 • KARCINOEMBRIONALNI ANTIGEN (CEA) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • KARCINOEMBRIONALNI ANTIGEN (CEA) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • KARIOGRAM – CHORION FRONDOSUM – direktna metoda – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
 • KARIOGRAM KOŠTANE SRŽI – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
 • KARIOGRAM PERIFERNE KRVI – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
 • KARIOGRAM PLODOVE VODE – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
 • KARIOGRAM – OSTALA TKIVA – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
 • KARNITIN – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • KLIRENS KREATININA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KLORIDI (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KLORIDI U ZNOJU – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • KLOZAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • KOKAIN – METABOLITI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • KOLESTEROL** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KOLINESTERAZA – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
 • Kombinirani test probira sindroma Down u prvom tromjesečju trudnoće ( slobodni beta hCG, PAPP-A). – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • KOMPLEMENT – KOMPONENTA C3 – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • KOMPLEMENT – KOMPONENTA C4 – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • KOMPLEMENT – UKUPNA AKTIVNOST (CH50) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • KOMPLEMENT C1-INHIBITOR, ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • KOMPLETNA KRVNA SLIKA** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261
 • KONJUGIRANI BILIRUBIN – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KORIONSKI GONADOTROPIN (HCG) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • KORTIZOL – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • KREATININ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KREATININ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KREATIN-KINAZA (CK) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KREATIN-KINAZA IZOENZIM MB (CK-MB) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KRIOGLOBULINI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • KRISTALI U ZGLOBNOJ TEKUĆINI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KROMOGRANIN A – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • KULTURA KRVOTVORNIH STANICA – TEST KOLONIJA (CFU-GM, CFU-GEM I BFU-E)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 237
 • KVALITATIVNI PREGLED MOKRAĆE** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • KVETIAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

L

 • Lakozamid – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • LAKTAT (LEDENA PERKLORNA KISELINA)* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • LAKTAT – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
 • LAKTAT U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • LAKTAT-DEHIDROGENAZA (LDH) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • LAKTAT-DEHIDROGENAZA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • LAMOTRIGIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • LDL-KOLESTEROL – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • LEUKOCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • LEVETIRACETAM – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • LH (Hormon luteinizacije) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • LIPAZA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • LIPOPROTEIN (a) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • LIPOPROTEIN LIPAZA (LPL) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • LITIJ – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • LIZOZOMSKI ENZIMI U SERUMU – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • LUPUS ANTIKOAGULANT – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

M

 • MAGNEZIJ (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • MAKROENZIM AMILAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MAKROENZIM AST – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MAPROTILIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • MASNE KISELINE VRLO DUGIH LANACA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • MDR1, P-glikoprotein (ABCB1) – polimorfizmi gena transportnog proteina P-glikoproteina – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • MEN1 – sekvenciranje gena MEN1 – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MEN2 – sekvenciranje gena RET – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • METADON – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • METANEFRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • METHEMALBUMIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • METHEMOGLOBIN -Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • METILMALONSKA KISELINA-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • METILENTETRAHIDROFOLAT REDUKTAZA (MTHFR) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • METOTREKSAT – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • MIKOFENOLNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • MIOGLOBIN U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MIOGLOBIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MIOKLONA EPILEPSIJA VEZANA UZ RAŠČUPANA CRVENA VLAKNA (MERRF) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP I (MD1) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP II (MD2) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MITOHONDRIJSKA ENCEFALOMIOPATIJA, LAKTIČKA ACIDOZA I EPIZODE SLIČNE MOŽDANOM UDARU (MELAS) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MONO- DI- SAHARIDI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • MONOKLONSKI PROTEIN – IMUNOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MORFOLOŠKA ANALIZA STANICA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • MPL – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • MRP2 (ABCC2) – polimorfizmi gena transportnog proteina ABCC2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • MUKOPOLISAHARIDI, KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • MUKOPOLISAHARIDI, KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
N - Ž

N

 • N-ACETIL GALATOZAMIN-6-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • NASLJEDNA HEMOKROMATOZA (HFE) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NASLJEDNE NEUROPATIJE (CMT/HNPP) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NAT2 – polimorfizmi gena N-acetiltransferaze 2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • NATRIJ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • NATRIJ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • NEDOSTATAK ADENOZILSUKCINAT-LIAZE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • NEUROGENA SLABOST MIŠIĆA, ATAKSIJA I RETINITIS PIGMENTOSA (NARP) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NEURON-SPECIFIČNA ENOLAZA (NSE) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • NEURON-SPECIFIČNA ENOLAZA (NSE) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • NEUTROPENIJA – SEKVENCIRANJE GENA ELA2* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NEUTROPENIJA – SEKVENCIRANJE GENA HAX1* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NORADRENALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • NORMETANEFRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • NT-proBNP* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • NUKLEFOZMIN – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

O

 • OKSALATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • Okskarbazepin (10-OH-karbazepin) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • OKULTNA KRV U STOLICI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • OLANZAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • OLIGOKLONSKI IgG U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • OLIGOSAHARIDI, KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • OMJER LECITIN / SFINGOMIJELIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • OPIJATI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • ORGANSKE KISELINE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • OROTSKA KISELINA-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • OSMOLALNOST (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • OSMOTSKA REZISTENCIJA ERITROCITA* – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261

P

 • PAROKSETIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PEROKSISOM PROLIFERATOR AKTIVIRANI RECEPTOR GAMA (PPAR GAMA) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PIRUVAT (LEDENA PERKLORNA KISELINA)* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • PLAZMINOGEN – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PLINSKA ANALIZA KRVI (ACIDOBAZNI STATUS) – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • PORFIRINI* – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PORFOBILINOGEN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PREGABALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PREKALIKREIN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PRIMARNA KULTURA FIBROBLASTA* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • PRIROĐENA AGENEZA DUCTUS DEFERENSA (CBAVD) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • PROBAVLJIVOST U STOLICI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROBIR NA LIJEKOVE I SREDSTVA OVISNOSTI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE – RAČUNSKI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROGESTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • PROFIL ACETIL KARNITINA IZ SUHE KAPI KRVI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • PROKALCITON – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.012367-250
 • PROLAKTIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • PROLIFERACIJA LIMFOCITA POTAKNUTA ANTIGENIMA – PPD i TT* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • PROLIFERACIJA LIMFOCITA POTAKNUTA MITOGENICIMA – PHA, ConA, PWM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • PROSTATA-SPECIFIČNI ANTIGEN, UKUPNI I SLOBODNI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • PROTEIN 3 KOJI VEŽE IGF – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • PROTEIN C:Ag* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTEIN S:Ag SLOBODNI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTEIN S:Ag UKUPNI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTEINI UKUPNI (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROTEINI UKUPNI (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROTROMBINSKO VRIJEME – INR** – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • PROTROMBINSKO VRIJEME (PV)** – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • PROTUTIJELA NA POJEDINAČNE ČIMBENIKE ZGRUŠAVANJA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

R

 • RAZGRADNI PRODUKTI FIBRINA/FIBRINOGENA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • REDUKTIVNE TVARI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • RENINSKA AKTIVNOST PLAZME – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • RETIKULOCITI** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261
 • REUMATOIDNI FAKTOR (RF) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • RISPERIDON i 9-OH-RISPERIDON – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • RIVAROKSABAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ROMA indeks – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

S

 • SADRŽAJ STANIČNE DNA I. PLOIDIJA i DNA-INDEKS – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • SADRŽAJ STANIČNE DNA II. STANIČNI CIKLUS I PROLIFERACIJA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • SEKVENCIRANJE (OBITELJSKE MUTACIJE) (GENI ATP7B, BTK, ELA2, HAX1, SBDS, SH2D1A)* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SERT – polimorfizmi gena serotoninskog transportera – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • SHWACHMANN-DIAMONDOV SINDROM – SEKVENCIRANJE GENA SBDS* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SIDEROCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • SINDROM FRAGILNOG KROMOSOMA X (FRAX) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SINDROM DUGOG QT INTERVALA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SIROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • SLCO1B1 (OATP1B1) – polimorfizmi gena transportnog polipeptida (OATP1B1) – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • SLOBODNE MASNE KISELINE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • SLOBODNI HEMOGLOBIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – imunofiksacija mokraća* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – imunofiksacija serum – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – kvantitativno određivanje u mokraći* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – kvantitativno određivanje u serumu – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA (SMA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SPINOCEREBELARNE ATAKSIJE TIP 1, 2, 3, 6 i 7 (SCA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • STANIČNO-ANTIGENO-STIMULACIJSKI TEST (CAST-ELISA) za različite alergene* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
 • Subklasa IgG1* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • Subklasa IgG2* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • Subklasa IgG4* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SUBKULTURA FIBROBLASTA* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • SULFATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

T

 • TAKROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • TAU PROTEIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • TCRgama – preuredba – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • TEOFILIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • TEST OPTEREĆENJA ALOPURINOLOM – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • TEST OPTEREĆENJA FENILPROPIONSKOM KISELINOM – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • TESTOSTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • TESTOSTERON, SLOBODNI – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • TESTOVI FAGOCITA – FAGOCITOZA* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • TESTOVI FAGOCITA – RESPIRACIJSKI PRASAK* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • TIOPENTAL – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • TITRABILNI ACIDITET MOKRAĆE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • TOČKASTE MUTACIJE U GENU ABL1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • Toksikološko probiranje (GC/MS) – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • TOPIRAMAT – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • TOPLJIVI TRANSFERINSKI RECEPTORI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • TPMT – polimorfizmi gena tiopurinmetiltransferaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • TRANSFERIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • TRIGLICERIDI** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • TROMBINSKO VRIJEME – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • TROPONIN T – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • TROSTRUKI TEST PROBIRA SINDROMA DOWN U DRUGOM TROMJESEČJU TRUDNOĆE (AFP+hCG+nekonjugirani ESTRIOL) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759

U

 • UIBC** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • UGT1A – polimorfizmi gena UGT1A – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • UGT1A4- polimorfizmi gena UGT1A4 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku, tel 2367 268
 • UGT2B7 – polimorfizmi gena UGT2B7 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • UKUPNI BILIRUBIN** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • UKUPNI KALCIJ (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • UKUPNI PROTEINI U LIKVORU -Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • URATI (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • URATI (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • UREJA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • UREJA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338

V

 • VALPROIČNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • VANILMANDELIČNA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • VANKOMICIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • Vorikonazol – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • VIGABATRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • VIJABILNOST STANICA – TRIPANSKO MODRILO – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • VIJABILNOST STANICA PROTOČNOM CITOMETRIJOM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • VISOKOMOLEKULARNI KININOGEN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • VITAMIN A – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • VITAMIN E – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • VKORC1 – polimorfizmi gena vitamin K epoksid-reduktaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • VON WILLEBRANDOV FAKTOR -a ktivnost (vWF:Ac) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • VON WILLEBRANDOV FAKTOR:Ag – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • VRIJEME KRVARENJA (Ivy) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • VRIJEME REPTILAZE* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

W

 • WILSONOVA BOLEST – MUTACIJA HIS1069GLN (WB) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • WILSONOVA BOLEST – SEKVENCIRANJE GENA ATP7B (WB)* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

X

 • X-VEZANA AGAMAGLOBULINEMIJA – SEKVENCIRANJE GENA BTK* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • X-vezani hiper-IgM sindrom – sekvenciranje gena CD40LG – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • X-VEZANI LIMFOPROLIFERATIVNI SINDROM – SEKVENCIRANJE GENA SH2D1A* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

Z

 • Zonisamid – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

Ž

 • ŽELJEZO U SUHOM TKIVU JETRE – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • ŽELJEZO** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Bez predbilježbe se primaju djeca, trudnice, osobe s invaliditetom, hematološki i onkološki pacijenti.

Prijem pacijenata je svaki radni dan od 7 do 9 sati u zelenoj zgradi (suteren/žuti šalter)

Izdavanje nalaza prema dogovoru:

 • radnim danom od 12 do 15 sati (Zelena zgrada, suteren)
 • standardnom poštom
 • e-poštom

 • ako se odlučite naručiti osobno na prijemnom šalteru, možete to napraviti svakim radnim danom od 10 do 15 sati uz predočenje uputnice za tražene pretrage
 • prilikom e-naručivanja potrebno je poslati skeniranu uputnicu za tražene pretrage
 • kod narudžbe faxom uputnica za tražene pretrage također je obavezna

Fax:

01 4920 217

Informacije na telefon:

01 2376 310 (radnim danom od 13 do 14 sati)

Informacije o pojedinim laboratorijskim pretragama s crvenih uputnica mogu se dobiti radnim danom od 12 do 15 sati na telefon pridružen pojedinoj pretrazi (pogledati Katalog pretraga).

UPUTE ZA PACIJENTE -KZLD (Izdanje 7, 10.12.2018.)

Prijem pacijenata (Zelena zgrada, suteren)

ponedjeljak – petak 7 do 9 sati

Izdavanje nalaza prema dogovoru:

Osobno: ponedjeljak – petak 12 do 15 sati (Zelena zgrada, suteren)
poštom
e-poštom – uz potpisivanje privole prilikom uzimanja uzorka

Bez predbilježbe se primaju djeca, trudnice, osobe s invaliditetom, hematološki i onkološki pacijenti

Predbilježbe:

telefaks: +385 1 4920 217

e-adresa:predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr 

telefon za informacije: +385 1 2376 310 od 13 -14 sati

Informacije o pojedinim laboratorijskim pretragama s crvenih uputnica možete pronaći:
na početnoj stranici Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku kliknite na naslov KATALOG PRETRAGA
izaberite početno slovo laboratorijske pretrage koju trebate obaviti
u abecednom nizu nađite naziv svoje pretrage; kad kliknete mišem na tu pretragu, pokazat će Vam se broj telefona koji možete nazvati radi informacije o pretrazi (od 12 do 15 sati).

Opće informacije na tel: 01 2376 310 (od 13 do 14 sati).
E-adresa: predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr

KZLD-5.4-1/7

Zahtjev za slanje nalaza

Uputnica za specijalističke pretrage
(crvena uputnica)

Prijem uzoraka: radnim danom od 07 do 14 sati: zelena zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, suteren, soba br. 2.

Izvan naznačenog vremena: bijela zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, centralni prijem KZLD-a, 2. kat (uz iznimke naznačene u tekstu)

UPUTE ZA SLANJE UZORAKA (Izdanje 5, 16.7.2018.) – Priredile: M. Fuček, I. Alpeza Viman

Ispravno označeni biološki materijal (čitko ispisani generički podaci o pacijentu – ime, prezime i godina rođenja) dostavlja se u Kliničku jedinicu za prijam i obradu materijala KZLD-a uz odgovarajuću uputnicu, isti dan u najkraćem mogućem roku, poštivajućiuvijek odgovarajuće prijeanalitičke uvjete (informacije o istima – tel: 01 2376 310, od 13 do 14 sati).

Slanje uzoraka uz HZZO uputnicu

Za sve pretrage, osim farmakogenetičkih i određivanja koncentracije lijekova, potrebno se prethodno predbilježiti (osobno, fax-om ili e-poštom).
Telefon/telefaks za predbilježbe: 01 4920 217
E-adresa: predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr
Uz uputnicu obavezno dostaviti potvrdu o narudžbi i informaciju o vremenu uzimanja uzorka.
Bez predbilježbe se primaju uzorci uzeti djeci, trudnicama, hematološkim i onkološkim pacijentima.

Slanje uzoraka uz uputnicu suradne ustanove

Osim generičkih podatka bolesnika na uputnicu obavezno upisati matični broj osigurane osobe ili osobni identifikacijski broj (MBOO ili OIB) bolesnika (za potrebe evidencije u bolnički informacijski sustav) te obavezno navesti vrijeme uzimanja uzorka. Uzorci ležećih bolesnika primaju se bez predbilježbe.

Slanje uzoraka ekspresnim službama

Uzorak je potrebno zapakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija ljudi i okoline.
Uzorakne slatiredovnom poštom, već nekom od ekspresnih službi dostave koja će uzorak dostaviti u KZLD istog dana kad je uzet (HP Express, DHL, FedEx i dr.).
Uzorak dostavljen običnom poštom nije prihvatljiv za laboratorijsku obradu.

Slanje uzoraka sanitetskim ili drugim vozilom

Uzorke za obradu u KZLD je moguće poslati i sanitetskim ili drugim vozilom.

Slanje uzoraka za metaboličke pretrage

Slanje uzoraka za metaboličke pretrage

Uz biološki materijal i uputnicu potrebno je poslati popunjen i potpisan Obrazac za metaboličke pretrage. 

Prije slanja uzorka bioptata kože u sterilnom hranilištu, obvezan je prethodni dogovor na tel: 01 2367 243.

Slanje uzoraka za koagulacijske pretrage

Prije slanja uzoraka obvezan je prethodni dogovor na tel: 01 2367 262.

Slanje uzoraka za molekularnu hematologiju

Uzorci biološkog materijala iz drugih ustanova transportiraju se nakon uzorkovanja u odgovarajućem pakiranju na temperaturi od 2-8°C do prijema u suterenu zelene zgrade, soba br. 2 – isti dan do 12 sati.

Slanje uzoraka za prenatalnu dijagnostiku

Uzorke za gensku analizu (plodova voda te korionske resice i tkivo spontanog pobačaja u epruveti s hranjivom podlogom) slati isključivo na ruke osoblja Odjela za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku (soba 373, 3. kat, bijela zgrada Poliklinike) uz prethodni dogovor na broj telefona 01 2367 268.

Uzorke za kariogram (plodova voda, korionske resice, tkivo spontanog pobačaja) te bioptat kože slati isključivo na ruke osoblja Odjela za citogenetiku i novorođenački probir (soba 316, 2. kat, bijela zgrada Poliklinike).

Uzorke za brzo otkrivanje aneuploidija slati ponedjeljkom do 13 h i utorkom do 12 h, uz prethodnu najavu na broj telefona 01 2367 347.

Slanje uzoraka za kariogram i FISH dijagnostiku

Uzorke periferne krvi slati isključivo ponedjeljkom i utorkom od 8 do 14 h uz obavezn uprethodnu najavu na broj telefona 01 2367 234 ili 091 4922 063.
Uzorke koštane srži slati odmah nakon uzorkovanja do 13 sati.

Slanje uzoraka za dijagnostiku uniparentalne disomije, hemofilije te pretrage MLPA i aCGH

Uzorke periferne krvi slati radnim danom od 8 do 14 sati uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 01 2367 347.

Slanje uzoraka za imunofenotipizaciju

Uzorci biološkog materijala iz drugih ustanova u Zagrebu transportiraju se u odgovarajućem pakiranju (vidi “Slanje uzoraka uz uputnicu suradne ustanove i Slanje uzoraka ekspresnim službama”). Uzorci iz udaljenijih suradnih ustanova, kao i uzorci iz zagrebačkih ustanova tijekom ljetnih mjeseci transportiraju se na temperaturi od 2-8°C (tj. na ledu). Za Imunofenotipizacija periferne krvi uz biološki uzorak OBAVEZNO dostaviti Vaš nalaz Kompletne krvne slike (KKS) istog uzorka.

Naplata usluge bolesnicima s dopunskim osiguranjem

Na uputnicu obvezno upisati broj iskaznice dopunskog osiguranja.

Naplata usluge bolesnicima bez dopunskog osiguranja

Služba financija i obračuna KBC-a Zagreb šalje obavijest s detaljima uplate na kućnu adresu bolesnika. Presliku uplate bolesnik treba poslati na adresu: Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, ili broj telefaksa: 01 4920 217 (preduvjet za slanje nalaza).

Naplata usluge bolesnicima oslobođenim plaćanja participacije

Na uputnici obvezno naznačiti po kojem članu je bolesnik oslobođen plaćanja participacije.

Slanje nalaza

Nalaz je moguće dostaviti standardnom, e-poštom, ili telefaksom uz popunjen i potpisan Zahtjev za slanje nalaza-za pacijente.

KZLD-5.4-2/5