Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa:011-01/17-01/121, Urbroj:526-06-02-01/1-17-1 KBC Zagreb od 1. siječnja 2018 godine objavljuje Plana nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Plan nabave i registar ugovora dostupni na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

MEDICINSKA I NEMEDICINSKA OPREMA, POTROŠNI MATERIJALI, LIJEKOVI I USLUGE

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

 • FEROPROJEKT d.o.o. iz Vučetinca, Vučetinec 44/C, OIB 62490950575
 • SUMER d.o.o. iz Čakovca, Goričan, Murska 15, OIB 50462756455
 • MAJODA ROBERUD j.d.o.o., iz Zagreba, Vlaška 79, OIB: 85150786161
 • PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., Zagreb, Domjanićeva 25, OIB: 75600937682
 • Borut d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 238, OIB: 15902761794

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa:

 • EDUMED –OBRT ZA EDUKACIJU iz Zagreba, Gračanska cesta 56 J, MBO 97557366
 • NUTRICOR d.o.o. iz Zagreba, Preradovićeva 34, OIB 32013674802
 • KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Josipa Mokrovića 8, Zagreb, OIB 49214559889
 • LOCUSTA OPUS d.o.o., Ljudevita Gaja 28, Zagreb, OIB 97414333679
 • MON PERIN d.o.o., Trg La Mausa 2, 52211 Bale, OIB 06374155285
 • KD LOCUSTA FONDOVI d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb, OIB 61865183767
 • HIPERSFERA d.o.o., Ilica 36, 10000 Zagreb, OIB 88714170137
 • CONSILIUM EXTRA d.o.o., Prilesje 49, Zagreb, OIB 96657165079
 • APNEA d.o.o., Radnička cesta 57, Zagreb, OIB 01165841457
 • PITAHAYA d.o.o., Krapinska 12, Donja Bistra, OIB 34557180250
 • POLIKLINIKA APNEA DIJAGNOSTIKA, Radnička cesta 57, Zagreb, OIB 82188736980
 • BSS-Biometrika statistički sustavi d.o.o., Novakova 30, Zagreb, OIB 55908840031
 • TRAGUS d.o.o. iz Zagreba, Kačićeva 10, OIB 17246493735