Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa:011-01/17-01/121, Urbroj:526-06-02-01/1-17-1 KBC Zagreb od 1. siječnja 2018 godine objavljuje Plana nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, u trajanju od pet radnih dana od dana objave, Klinički bolnički centar Zagreb, za svaki pojedini predmet nabave, objavljuje na svojim internetskim stranicama:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo na sljedeću adresu elektroničke pošte prethodno.savjetovanje@kbc-zagreb.hr.

Prilikom dostave primjedbi i prijedloga obavezno je pod rubriku „Predmet“ („Subject“) programa za elektroničku poštu navesti točan naziv predmeta nabave.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objaviti na internetskim stranicama KBC-a Zagreb.

 

PREDMETI: