Prvi doktor znanosti iz redova medicinskih sestara i tehničara u KBC-u Zagreb

Od 1. srpnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb imamo prvog doktora znanosti iz redova medicinskih sestara i tehničara. Radi se o dr. sc. Adrianu Friganoviću, diplomiranom medicinskom tehničaru koji je prije nekoliko dana obranio svoju doktorsku disertaciju iz područja biomedicine i javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. 

Uz mentoricu prof. dr. Polonu Selič-Zupančič i pred stručnom komisijom u sastavu prof. dr. sc. Bojan Zalar, prof. dr. sc. Davorina Petek i doc. dr. sc. Andreja Kvas, Adriano Friganović je uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju u kojoj je prikazano znanstveno istraživanje o sindromu sagorijevanja (burnout) i njegovoj povezanosti sa suočavanjem sa stresom i zadovoljstvom poslom kod medicinskih sestara u intenzivnoj skrbi.

U kvantitativnom dijelu ovog istraživanju sudjelovalo je 620 ispitanika, odnosno medicinskih sestara i tehničara koji rade u jedinicama intenzivne skrbi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici Dubrava, Kliničkoj bolnici Sveti Duh i Kliničkoj bolnici Merkur, dok se u kvalitativnom dijelu našlo njih 28 kod kojih je uočena visoka razina sagorijevanja na poslu. Temu disertacije, odnosno sindrom sagorijevanja na poslu, Adriano Friganović je proučavao kroz tri dimenzije; emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i osobna postignuća. Konačni rezultati istraživanja pokazali su da bi organizacijske i obrazovne strukture trebale medicinskim sestrama i tehničarima ukazivati na potrebu učenja metoda aktivnog suočavanja sa stresom, poticati ih na dodatno obrazovanje, jer se viša razina obrazovanja pokazala kao protektivni faktor u ovom području te unijeti ovu temu u kurikulume sestrinskog obrazovanja na svim razinama.

Dr. sc. Adriano Friganović, dipl. med. techn. završio je srednju medicinsku školu Mlinarska kao stipendist KBC-a Zagreb, preddiplomski studij sestrinstva i diplomski specijalistički studij Menadžment u sestrinstvu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu (ZVU) te doktorski studij Biomedicina i javno zdravstvo u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Ima status višeg predavača na katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i višeg predavača na Zdravstvenom veleučilištu u Bjelovaru. U KBC-u Zagreb radi kao glavni tehničar Zavoda za anesteziologiju i intenzivnu medicinu Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Aktivni je član brojnih stručnih udruženja medicinskih sestara i tehničara od kojih izdvajamo Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije, hrvatski nacionalni savez sestrinstva, Europsku organizaciju medicinskih sestara i tehničara specijalista/European Specialist Nurses Organization te Svjetsku federaciju medicinskih sestara intenzivne skrbi/ World Federation of Critical Care Nurses kojima je predsjednik.

Svojim uspjehom dr. sc. Adriano Friganović želi potaknuti naše medicinske sestre i tehničare da se odvaže i češće upuštaju u znanstvena istraživanja čije rezultate mogu primijeniti u sestrinskoj praksi i samim time unaprijediti sestrinstvo na dobrobit sadašnjih i budućih pacijenata.

 

dr. sc. Adriano Friganović, dipl. med. techn. i Ana Ljubas, magistra sestrinstva,
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra KBC-a Zagreb
 
vrh stranice