Klinički zavod za patologiju i citologiju

Predstojnica: izv. prof. dr. sc. Marija Milković Periša, dr. med., specijalist patolog
Glavna inženjerka: Anita Breški, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike

U Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju rade se histološke, histokemijske i imunohistokemijske analize, elektronsko-mikroskopske analize, kvantitativne morfometrijske analize (image analyzer), metode molekularne patologije (npr. PCR tehnike, protočna citometrija…) i druge pretrage iz područja citologije i patologije. Zavod djeluje na četiri odvojena radilišta: Rebro, Petrova, Šalata i Jordanovac, a godišnje patohistološki obradi uzorke više od 30000 pacijenata, obavi više od 25000 imunohistokemijskih analiza, više od 500 elektronsko-mikroskopskih analiza, te više od 2000 analiza u sklopu Zavoda za molekularnu patologiju i imunohistokemiju. Citološka djelatnost pokriva područja hematološke citologije, citologiju dojke, urološku citologiju, otorinolaringološku citologiju, citologiju štitnjače, ginekološku citologiju, pulmološku citologiju, a godišnje se obradi preko 60000 uzoraka.
Klinički zavod za patologiju i citologiju KBC Zagreb djelatnošću laboratorija za molekularnu patologiju prati aktualne dijagnostičke smjernice u patologiji. U njemu se analizira tkivo iz parafinskih blokova, svježe tkivo, periferna krv, koštana srž ili citološki uzorci (punktat, bris), a metode koje se koriste su RT- PCR, NGS i FISH i protočna citometrija. Laboratorij nudi mogućnost dijagnostike translokacija karakterističnih za niz sarkoma (npr. Ewingov sarkom, sinovijalni sarkom, fibromiksoidni sarkom niskog stupnja malignosti ili miksoidni liposarkom…) zatim detekcije genotipa HPV-a 16 i 18, dijagnostiku za kalpainsku pojasnu mišićnu distrofiju, detekciju karakterističnih amplifikacija i lomova gena, te prediktivne mutacije onkogena RAS (NRAS, KRAS), EGFR, BRAF te BRCA 1 i BRCA 2.

Osim kliničkog rada u Zavodu se obavlja znanstvena i obrazovna djelatnost: dodiplomska i poslijediplomska nastava, kao i edukacija specijalizanata iz područja patologije i citologije te specijalizanata iz drugih područja medicine.

vrh stranice