Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti (KBC Zagreb) ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 85/2015, 69/2022).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
Detaljne informacije o pravu na pristup informacijama možete vidjeti na http://www.pristupinfo.hr/

Obrazac 1: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama može se ostvariti:

  • PISANIM PUTEM
    Pošta: redovitom poštanskom dostavom ili osobnom dostavom u Uredu za urudžbiranje pošte (Službenik za informiranje KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb)
    E-pošta: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr
  • USMENO
    - Izrada službene bilješke u Uredu Službenika za informiranje (KBC Zagreb, Kišpatićeva 12/Upravna zgrada, 2. kat)
    - Izrada službene bilješke na temelju telefonskog zahtjeva (01 2368 739)

vrh stranice