Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti (KBC Zagreb) ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Detaljne informacije o pravu na pristup informacijama možete vidjeti na http://www.pristupinfo.hr/

Obrazac 1: Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijeZahtjev za pristup informacijama može se ostvariti:

PISANIM PUTEM

Pošta: redovitom poštanskom dostavom ili osobnom dostavom u Uredu za urudžbiranje pošte (Službenik za informiranje KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb)
E-pošta: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr

USMENO

izrada službene bilješke u Uredu Službenika za informiranje (KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12/Upravna zgrada, 2. kat)
izrada službene bilješke na temelju telefonskog zahtjeva (01 2368 739)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

VAŽNI DOKUMENTI

Godišnja Izvješća o provedbi ZPPI

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI (Zakona o pravu na pristup informacijama) za 2022. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI (Zakona o pravu na pristup informacijama) za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI (Zakona o pravu na pristup informacijama) za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI (Zakona o pravu na pristup informacijama) za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI (Zakona o pravu na pristup informacijama) za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI (Zakona o pravu na pristup informacijama) za 2017. godinu

Zakoni i pravilnici za područje djelatnosti KBC-a Zagreb

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj NN 80/13, 15/18
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 118/18
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja NN 144/12
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji NN 86/12
Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst zakona) NN 169/04, 37/08
Zakon o liječništvu NN 121/03, 117/08
Zakon o sestrinstvu NN 121/03, 117/08, 57/11
Zakon o primaljstvu NN 120/08, 145/10
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti NN 121/03, 117/08
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti NN 120/08
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece …

vrh stranice