Liječenje autolognim CAR-T stanicama

 

Od 18.11. 2019. KBC Zagreb je ovlašten za provođenje terapije CAR-T stanicama (tisagenlekleucel – Kymriah® ) u odraslih bolesnika s difuznim B-velikostaničnim limfomom i B-ALL mlađih od 25 godina. Detaljne informacije o kriterijima koje bolesnik mora ispuniti su u Tablici 1.

Na ovo liječenje KBC Zagreb prihvaća bolesnike upućene iz drugih ustanova iz Hrvatske ili inozemstva. Hematolog koji upućuje bolesnika treba ispuniti obrazac OZ-PrKMS/5 i poslati ga za DLBCL na e-adresu cart@kbc-zagreb.hr, a za ALL na bmt-coordinator@kbc-zagreb.hr. Uz to treba ispuniti obrazac OZ-PrKMS/7. Otisnute primjerke oba obrasca treba potpisati, ovjeriti svojim pečatom i uručiti bolesniku kojeg upućuje. U skladu s pravilima HZZO-a i pravilnicima KBC Zagreb, prijava će biti razmotrena na tjednim sastancima multidisciplinarnih timova i, ako bude prihvaćena, bolesnik će biti pozvan na pregled nadležnog hematologa u KBC Zagreb. Na taj pregled mora doći s uputnicom za dnevnu bolnicu (D2), ako je osiguranik HZZO-a, odnosno s uplaćenim predračunom za pregled i obradu ako je strani osiguranik, i sa sobom donijeti cjelokupnu dosadašnju medicinsku dokumentaciju i obrasce OZ-PrKMS/5 i OZ-PrKMS/7 koje je potpisao i pečatom ovjerio hematolog koji ga upućuje na liječenje.
Nakon što nadležni hematolog pregleda bolesnika, od njega dobije informirane pristanke (u privitku) i rezultati obrade pokažu da bolesnik ispunjava kriterije za liječenje CAR-T stanicama, Tim za liječenje CAR-T stanicama odredit će mu termin za leukaferezu u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC-a Zagreb. Produkt leukafereze upućuje se u pogon u kojem se proizvode CAR-T stanice koje se potom vraćaju u KBC Zagreb. Vrijeme potrebno da se dobiju CAR-T stanice varira između 3 i 7 tjedana, rijetko duže, i na njega KBC Zagreb i njegovi djelatnici ne mogu utjecati. Postoji mogućnost da će bolesnik za to vrijeme morati dobiti dodatno protutumorsko liječenje. Kod malog broja bolesnika se ne uspije dobiti odgovarajući produkt i njih se ne može liječiti na ovaj način.
Nakon što CAR-T stanice stignu u KBC Zagreb, nadležni hematolog će u dogovoru s hematologom koji je bolesnika uputio, provjeriti ispunjava li bolesnik kriterije za nastavak liječenja i po potrebi organizirati dodatnu obradu. Ako nema kontraindikacija, bolesnik će biti primljen u bolnicu gdje će ostati najmanje dva tjedna ili duže, koliko je potrebno da se zadovoljavajuće oporavi. Od bolesnika će se tražiti da najmanje dva mjeseca od infuzije lijeka boravi u blizini bolnice kako bi se u slučaju pojave određenih smetnji mogao javiti u hitnu službu KBC-a Zagreb za manje od dva sata, a godinu dana od infuzije treba dolaziti na kontrole u KBC Zagreb.

Hematolog koji će dalje skrbiti o bolesniku je dužan nastaviti pratiti bolesnika najmanje 10 godina od infuzije tisagenlekleucela i obavještavati Tim za liječenje CAR-T stanicama KBC-a Zagreb o stanju bolesnika svakih 6 mjeseci prvih 5 godina te jednom godišnje od 5. do 10. godine, odnosno u roku od mjesec dana ako bolesnik uđe u relaps ili umre. Tim će jednom godišnje analizirati rezultate liječenja i o tome izvještavati nadležna i ovlaštena tijela (Ministarstvo zdravstva RH, EBMTG (Europsko društvo za transplantaciju krvi i srži),…). Prema podacima iz literature se ovom metodom liječenja postižu dugotrajne remisije u oko 1/3 bolesnika, a smrtnost metode ne prelazi 5%. Dodatne informacije za liječnika i bolesnika možete naći u prilogu.

Voditelj Tima za liječenje CAR-T stanicama: prof. dr. sc. Igor Aurer, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije

Za dodatne informacije: cart@kbc-zagreb.hr

TABLICA  1 Uključni i isključni kriteriji za liječenje Tisagenlekleucelom

Dijagnoza

Difuzni B-velikostanični limfom, refraktoran ili u relapsu nakon najmanje 2 linije terapije od kojih je najmanje jedna sadržavala monoklonska protu-CD20 protutijela i polikemoterapiju

ECOG PS

0-2

Oštećenje jetre

ALT ≤ 5 x gornje granice normale (ULN), bilirubin ≤ 3 x gornje granice normale osim ako je uzrokovan limfomom

Plućna funkcija

≤ dispneja gradusa 1, saturacija arterijske krvi kisikom > 91%, difuzijski kapacitet > 50%

Kardiološka funkcija

Hemodinamski stabilan, ejekcijska frakcija lijeve klijetke ≥ 45% po UZVu

Isključni kriteriji

1.Aktivni ili latentni hepatitis B, aktivni hepatitis C, HIV infekcija*

2.Nekontrolirana infekcija
3.Nestabilna angina ili infarkt unazad 6 mjeseci
4.Nekontrolirana aritmija

5.Druga teška bolest koja predstavlja kontraindikaciju za intenzivno liječenje ili dugotrajno liječenje u uvjetima obrnute izolacije

6.Očekivano trajanje života kraće od 3 mjeseca*pretrage na navedene viruse moraju se napraviti u referentnom centru, laboratoriju HZTM

TABLICA 2 Minimalno vrijeme od zadnje primjene lijekova ili terapijskih postupaka do leukafereze

Infuzija alogeničnih matičnih krvotvornih stanica

12 tjedana

Klofarabin

8 tjedana

Alemtuzumab i slično

8 tjedana

Infuzija davateljevih limfocita

4 tjedna

Pegilirana asparaginaza

4 tjedna

Pegilirani čimbenici rasta granulocitne loze

2 tjedna

Lijekovi za sustavno liječenje GvHD

2 tjedna

Imunomodulatori

2 tjedna

PD-1 blokatori

2 tjedna

Vinkristin

2 tjedna

Ostali citostatici

2 tjedna

Intratekalni MTX

7 dana

Pleriksafor

5 dana

Konvencionalni čimbenici rasta granulocitne loze

5 dana

Hidroksiurea i slični kratko djelujući citostatici

3 dana

Glukokortikoidi u dozi većoj od 12 mg/m2/dan kortizola

3 dana

vrh stranice