Referentni centri Ministarstva zdravstva RH

POPIS REFERENTNIH CENTARA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB (90 RC i 8 u postupku dodijele naziva) - na dan 13.4.2023

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

 1. Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu
 2. Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju
 3. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju
 4. Referentni centarMinistarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju
 5. Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline
 6. Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju
 7. Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju
 8. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre
 9. Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju
 10. Referentni centar Ministarstva zdravstva za rijetke i metaboličke bolesti
 11. Referentni centarMinistarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama
 12. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
 13. Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti crijeva
 14. Referentni centar Ministarstva zdravstva za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferezu i aferezu
 15. Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bolesti hemostaze
 16. Referentni centarMinistarstva zdravlja za primjenutelemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji
 17. Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tubularne bolesti bubrega
 18. Referentni centarMinistarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti
 19. Referentni centar Ministarstva zdravstva za primarne imunodeficijencije odraslih

 

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

20. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
21. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju
22. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu
23. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju
24. Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
25. Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece i novorođenački probir
26. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
27. Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

28. Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih
29. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju
30. Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju
31. Referentni centar Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju
32. Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika
33. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti krvnih žila

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

34. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
35. Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
36. Referentni centar Ministarstva zdravlja za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava
37. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti
38. Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju
39. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava
40. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

41. Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi
42. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku neurokirurgiju

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

43. Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
44. Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju
45. Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju orbite i adneksa oka

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU i PSIHOLOŠKU MEDICINU

46. Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje
47. Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji
48. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju
49. Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju
50. Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

51. Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora
52. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje raka dojke

KLINIKA ZA UROLOGIJU I KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

53. Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

54. Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

55. Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba
56. Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA + KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU

57. Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT

KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU

58. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju
59. Referentni centar Ministarstva zdravstva za fotodermatologiju
60. Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bulozne dermatoze
61. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parazitologiju
62. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju
63. Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

64. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova

KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU I MOLEKULARNU MIKROBIOLOGIJU

65. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

66. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti
67. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku

KLINČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU

68. Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva

KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

69. Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu
70. Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice
71. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći
72. Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju
73. Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu
74. Referentni centar Ministarstva zdravstva za endometriozu

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU

75. Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu
76. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice
77. Referentni centar Ministarstva zdravstva za endodonciju
78. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju
79. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu traumatologiju
80. Referentni centar Ministarstva zdravstva za biomaterijale u rehabilitaciji stomatognatog sustava
81. Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje
82. Referentni centar Ministarstva zdravstva za parodontne bolesti
83. Referentni centar Ministarstva zdravstva za restaurativnu dentalnu medicinu
84. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu medicinu osoba starije životne dobi
85. Referentni centar Ministarstva zdravstva za digitalnu ortodonciju

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI

86. Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)
87. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije
88. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

89. Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroanesteziju neurokirurških bolesnika i multimodalno liječenje boli

KLINIKA ZA REUMATSKE BOELSTI I REHABILITACI

90. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava

U POSTUPKU DODJELE NAZIVA

1. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju s toksikologijom – Klinika za unutarnje bolesti
2. Referentni centar Ministarstva zdravstva za vaskularnu i endovaskularnu kirurgiju – Zavod za vaskularnu kirurgiju Klinike za kirurgiju
3. Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju srca –Klinike za kardijalnu kirurgiju
4. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti srčanih zalistaka – Klinika za bolesti srca i krvnih žila
5. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantoprotetiku – Klinika za stomatologiju
6. Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzična vještačenja u stomatologiji – Klinika za stomatologiju
7. Referentni centar Ministarstva zdravstva za zbrinjavanje perioperacijskih krvarenja i poremećaja zgrušavanja – Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli
8. Referentni centar Ministarstva zdravstva za migrenu – Klinika za neurologiju

Zagreb, 13. travanj 2023.

vrh stranice